Menu

Prekonsultacje zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – reforma systemu. W ramach prekonsultacji społecznych projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym środowisko geodezji urządzeniowo- rolnej przedstawiło propozycje regulacji w zakresie planów urządzeniowo- rolnych.

17 stycznia, 2022

Projekt realizuje założenia oczekiwanej od dawna reformy systemu planowania przestrzennego, wprowadzając zmiany do obowiązującej ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922 i 1873).

Przygotowanie reformy systemu planowania przestrzennego wymaga pilnego dokonania zmian legislacyjnych w celu ułatwienia procedur i optymalizacji obowiązujących przepisów.

W pierwszej kolejności niezbędne jest uszczelnienie procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy, dalej: decyzji wz, poprzez doprecyzowanie kryteriów lokalizacji oraz wprowadzenie terminu ważności decyzji. Decyzje wz powinny być wydawane w zgodzie z polityką przestrzenną gminy i w ramach władztwa planistycznego.

Jednym z najczęściej powtarzanych postulatów środowisk branżowych związanych z planowaniem przestrzennym jest zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, dokumentu o charakterze aktu kierownictwa wewnętrznego, aktem prawa miejscowego, którego ustalenia byłyby wiążące także przy wydawaniu decyzji wz.

Dla poprawy jakości życia i racjonalizacji lokalizowania nowej zabudowy potrzebne jest wprowadzenie standardów warunkujących powstawanie nowych inwestycji mieszkaniowych od dostępu do niezbędnej infrastruktury społecznej.

Niezbędne jest również usprawnienie sporządzania planów miejscowych oraz zaproponowanie nowego narzędzia urbanistyki operacyjnej, uławiającego inwestowanie przy zachowaniu zasad ładu przestrzennego i transparentności (zintegrowany plan inwestycyjny „ZPI”).

Jednocześnie należy kontynuować działania dotyczące maksymalnej dostępności społeczeństwa do danych dotyczących planowania przestrzennego. Służyć temu będzie wprowadzenie ogólnokrajowego Rejestru Urbanistycznego jako powszechnego źródła danych i informacji przestrzennych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

W ramach prekonsultacji społecznych projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym środowisko geodezji urządzeniowo- rolnej przedstawiło propozycje regulacji w zakresie planów urządzeniowo- rolnych.

Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prekonsultacje-zmiany-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym—reforma-systemu?fbclid=IwAR2qc5ASshfR2zwDGl8U9vclNmpODQdK4BX73ZFMSIWOSMlpPKcg6cMUdpE