Informacje

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną. Przyjętą Statutem skróconą nazwą Wojewódzkiego Biura Geodezji
w Lublinie jest WBG w Lublinie.

 

Nadzór nad działalnością WBG w Lublinie sprawuje Zarząd Województwa Lubelskiego, zaś nadzór merytoryczny sprawuje Geodeta Województwa Lubelskiego, działający
w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego. Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie kieruje jednoosobowo Dyrektor. 

 

Siedzibą Wojewódzkiego Biura Geodezji jest miasto Lublin. W skład jednostki wchodzą następujące pracownie terenowe:

Pracownia Terenowa w Białej Podlaskiej

Pracownia Terenowa w Chełmie

Pracownia Terenowa w Hrubieszowie

Pracownia Terenowa w Krasnystawie

Pracownia Terenowa w Lublinie

Pracownia Terenowa we Włodawie

Pracownia Terenowa w Zamościu

 

Do kluczowych zadań WBG w Lublinie należy:

  1. wykonywanie i koordynacja prac scaleniowo-wymiennych;
  2. realizacja prac i sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, geodezyjno-prawnej oraz projektowej przy podziałach nieruchomości i ustalaniu granic nieruchomości;
  3. gleboznawcza klasyfikacja gruntów;
  4. realizacja innych zadań zleconych odrębnymi decyzjami Zarządu Województwa   Lubelskiego.

Szczegółowy zakres wykonywanych prac określa Statut Wojewódzkiego Biura Geodezji
w Lublinie.

Statut