Menu

WYTYCZNE GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA

20 marca, 2020

Wytyczne dla organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne w związku z działaniami prewencyjnymi zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 A. W obiektach, w których prowadzony jest państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny albo wykonywane są prace geodezyjne lub kartograficzne zaleca się: 1.  Zwracać pracownikom i interesantom uwagę na konieczność zachowania bezpiecznej odległości w pomieszczeniu lub w trakcie kontaktów z interesantami w terenie (przynajmniej 1-1,5m). 2.  Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi lub interesantowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku. 3.  Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych. 4.  Preferować pracę zdalną (z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej). 5.  Upewnić się, że pracownicy oraz interesanci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą lub przeprowadzić ich dezynfekcję. 6.  Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane. 7.  Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce. 8.  Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), w szczególności:
  1. przed rozpoczęciem pracy;
  2. po pracy z urządzeniami wyposażonymi w klawiaturę;
  3. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
  4. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
  5. po skorzystaniu z toalety;
  6. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
  7. po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
  8. po kontakcie z pieniędzmi lub innymi dokumentami dostarczanymi przez interesantów;

9.  Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). NIE należy dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu. 10. Zapewnić, aby pomieszczenia biura były czyste i systematycznie przewietrzane:

  • powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty użytkowe (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
  • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe! Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Ważne! Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Wszelkie wiarygodne informacje o profilaktyce oraz prewencji wirusa SARS CoV2 można uzyskać na stronie : www.gov.pl/web/koronawirus, które dodawane są tam przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia i inne instytucje krajowe zaangażowane w działania ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa.

 B. Ponadto, organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzącej państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny zaleca się w odniesieniu do prowadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podejmowanie działań techniczno-organizacyjnych dotyczących udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacji wyników prac geodezyjnych w taki sposób, aby nie powodować administracyjnych barier w procesie inwestycyjnym, obrocie nieruchomościami lub działalności gospodarczej.   Zaleca się w szczególności: 1.  Uruchomienie wszystkich możliwych sposobów przyjmowanie wniosków oraz udostępnianie informacji przy pomocy e-usług. 2.  Zapewnienie maksymalnego dostępu do informacji zawartych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym przy pomocy e-usług. 3.  W odniesieniu do rozpoczętych modernizacji ewidencji gruntów i budynków do czynności proceduralnych (powiadomienia, składanie uwag, składanie zastrzeżeń) wykorzystywanie wspomagająco e-usług, a także stron internetowych starostwa oraz umożliwienie przedłużenia terminów realizacji tych prac. 4.  Podejmować inne działania techniczno-organizacyjne, służące przeciwdziałaniu rozpowszechniania się COVID-19 przy współdziałaniu z wykonawcami prac geodezyjnych. Jeśli zajdzie potrzeba, należy w porozumieniu z wykonawcami prac geodezyjnych wprowadzić aneksy do umów zawartych na wykonanie zamówień publicznych.

W załączeniu skan informacji