100 – Lecie Geodezji Urządzeniowo- Rolnej w Polsce – przełożenie uroczystych obchodów na inny termin z uwagi na sytuację z koronawirusem

10 kwietnia, 2020

W dniu 6 lipca 2020 roku mija 100 lat od powołania do życia dnia 6 lipca 1920 roku Okręgowych Urzędów Ziemskich, które po wojnie przekształciły się w Wojewódzkie Biura Geodezji.

Zatem w 2020 roku obchodzimy 100 rocznicę istnienia Jednostek Geodezji Urządzeniowo-Rolnej w Polsce. Z tej okazji zasadnym będzie zacytowanie hasła: Od Okręgowych Urzędów Ziemskich do Wojewódzkich Biur Geodezji – 100 lat Jednostek Geodezji Urządzeniowo-Rolnej w Polsce.

                 W związku z powyższym w dniach od 25 do 26 czerwca 2020 roku w Lublinie planowana była organizacja ogólnopolskiej konferencji pn. Rola Jednostek Geodezji Urządzeniowo-Rolnej w  Polsce i ich wpływ na rozwój rolnictwa przez realizację scaleń gruntów.  Konferencja organizowana na 100-lecie Jednostek Geodezji Urządzeniowo Rolnej miała być podzielona na 3 bloki tematyczne tj. blok nr 1) Scalenia gruntów – szansa na rozwój wsi i obszarów wiejskich, blok nr 2) Scalenia gruntów – efektywność ekonomiczna scaleń gruntów, blok nr 3) Konsultacja założeń i projektu Planu Strategicznego WPR 2021 – 2027 w zakresie interwencji dotyczącej scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem po scaleniowym.

W trakcie Konferencji miał być zaprezentowany m.in. Rys historyczny Wojewódzkich Biur Geodezji oraz dokonania jednostek Geodezji Urządzeniowo-Rolnej  w latach 1920 – 2020.

Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem, organizacja Konferencji została przełożona na inny termin.

Poniżej prezentujemy Rys historyczny Jednostek Geodezji Urządzeniowo- Rolnej w Polsce:

W okresie dwudziestolecia międzywojennego zadania geodezji urządzeniowo – rolnej wykonywane obecnie przez Wojewódzkie Biura Geodezji realizowały Okręgowe Urzędy Ziemskie, powołane do życia ustawą z dnia 6 VII 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich (Dz. U. 1920, nr 70, poz. 461), zastąpiona ustawą z 11 VIII 1923 r. (Dz. U. 1923, nr 90, poz. 706). Z dniem 8 listopada 1932 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych zostały powołane Powiatowe Urzędy Ziemskie. Do głównych zadań Urzędów Ziemskich należała regulacja obrotu ziemią, realizacja reformy rolnej a także prowadzenie prac nad przebudową ustroju rolnego (parcelacje i scalenia gruntów, likwidacja służebności gruntowych) oraz sprawy melioracji gruntów.

Po wojnie zostały reaktywowane Wojewódzkie Urzędy Ziemskie, przemianowane dekretem Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1946 roku na Działy Rolnictwa i Reform Rolnych w Urzędach Wojewódzkich a następnie z dniem 1 maja 1954 roku na Wojewódzkie Zarządy Urządzeń Rolnych.

Dnia 1 lipca 1958 roku nastąpiła reorganizacja Wojewódzkich Zarządów Urządzeń Rolnych w wyniku której powstały Wojewódzkie Biura Geodezji i Urządzeń Terenów Rolnych (Wojewódzkie Biura Geodezji używały takiej nazwy od 1 lipca 1958 – 11 sierpnia 1965).

Następnie zarządzeniem Ministra Rolnictwa nr 18 z dnia 31.01.1962 r. zostały powołane do życia Powiatowe Biura Geodezji i Urządzeń Terenów Rolnych.

Od 12 sierpnia 1965 r. na mocy Zarządzenia Ministra Rolnictwa dotychczasowa nazwa jednostek zmieniona została na Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych.

Następnie  Uchwałą Nr 122/75 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1975 roku w sprawie utworzenia Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych oraz zadań w zakresie gospodarki ziemią powołano do życia Wojewódzkie Biura Geodezji i Terenów Rolnych a następnie Zarządzeniem Nr 143 Ministra Rolnictwa z dnia 19 VII 1975 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych określono zakres i zasady ich organizacji i działania.

Z dniem 1 stycznia 1999r. przeprowadzoną kolejną reformę administracji państwowej. W wyniku reformy powstało 16 województw, w ramach których powstała administracja rządowa  i samorządowa. Z tą chwilą Wojewódzkie Biura Geodezji i Terenów Rolnych łącznie z przypisanymi im zadaniami włączono w struktur nowo powstałych województw samorządowych a nazwy Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych zostały zmodyfikowane stosownie  do uchwał Sejmików Wojewódzkich.

I tak obecnie istnieją w Polsce następujące Wojewódzkie Biura Geodezji:

 1. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku
 2. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
 3. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze
 4. Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administracji Mieniem w Poznaniu
 5. Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce
 6. Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
 7. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi
 8. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie
 9. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
 10. Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
 11. Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
 12. Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach
 13. Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

Główne zadanie Wojewódzkich Biur Geodezji to realizacja scaleń i wymian gruntów i inne strategiczne prace na rzecz samorządów województw, które przyczyniają się do rozwoju poszczególnych regionów Polski.

Według danych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi latach 1919 – 2018 (z pominięciem okresu 1948 – 1968) zrealizowano w całej Polsce prace scaleniowe o łącznej powierzchni  11 312 777 hektarów, przyczyniając się tym samym do wzrostu efektywności gospodarowania i podniesienia konkurencyjności polskiego rolnictwa.