Menu

 

Nasze realizacje

  I. Scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe:
 1. Opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów;
 2. Opracowania geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków oraz z gleboznawczą klasyfikacją gruntów na obszarach obejmowanych pracami scaleniowo-wymiennymi;
 3. Opracowanie projektu scalenia / Wymiany gruntów;
 4. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów;
 5. Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania zagospodarowania poscaleniowego;
 6. Zagospodarowanie poscaleniowe.
II. Programowanie rozwoju obszarów wiejskich:
 1. Analiza zmian w strukturze agrarnej;
 2. Programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych;
 3. Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na obszarach wiejskich;
 4. Sporządzenie planu urządzeniowo- rolnego, obejmującego zagadnienia związane z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich w zakresie gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami, a także ochroną środowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz gruntów rolnych.
III. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa:
 1. Sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 2. Opracowanie map glebowo-rolniczych (1 : 5 000) i ich aktualizacja;
 3. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych:

a) dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania;

b)na grunty zmeliorowane (tereny konkurencyjne) na potrzeby naliczania opłat melioracyjnych;

c) dla nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa;

d) do wydania decyzji organu administracji rządowej dotyczącej zwrotu nieruchomości rolnych przejętych na rzecz Skarbu Państwa z naruszeniem prawa;

e) dla gruntów na których zostało zakończone postępowanie scaleniowe lub wymienne;

f) dla celów aktualizacji niektórych użytków rolnych: sadów – S, gruntów rolnych zabudowanych – Br, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych – Lzr, gruntów pod stawami – Wsr, gruntów pod rowami – W albo nieużytków – N.

IV. Prace wykonywane na zlecenie urzędu marszałkowskiego, innych organów administracji publicznych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych i prawnych:
 1. Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu;
 2. Drogi wojewódzkie;
 3. Obwody Łowieckie;
 4. Szacowanie szkód łowieckich;
 5. Podziały i rozgraniczenia działek;
 6. Inne prace geodezyjno- kartograficzne.