Menu

Studia podyplomowe ROW

Studia Podyplomowe „Rozwój obszarów wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią

i nieruchomościami” (ROW) – w takim samym zakresie merytorycznym są prowadzone w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii oraz w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji. Studia te objęte są patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie kompetencje w zakresie:

– wiedzy ogólnej na temat złożonych procesów rozwoju obszarów wiejskich, ich wzajemnych powiązaniach i roli człowieka w racjonalnej modyfikacji tych powiązań;

– wiedzy pogłębionej na temat rozwoju obszarów wiejskich, umożliwiającej zastosowanie współczesnych metod kompleksowego kształtowania przestrzeni oraz zasad geodezyjnego urządzania tych obszarów, pozyskiwania gruntów i gospodarowania nieruchomościami oraz korzystania z różnych zasobów informacji;

– praktycznych umiejętności umożliwiających racjonalne kształtowanie przestrzeni wiejskiej, uwzględniających aspekty prawne, finansowe, instytucjonalne i społeczne;

–  zdolności krytycznego rozumienia zdobytej wiedzy i umiejętności do opisu oraz analizy typowych zjawisk i problemów związanych z rozwojem obszarów wiejskich.

Przedmioty realizowane na studiach podyplomowych:

 • Wybrane podstawy prawne i administracyjne
 • Gospodarowanie przestrzenią na obszarach wiejskich
 • Gospodarka nieruchomościami na obszarach wiejskich
 • Podstawy gospodarki rolnej i leśnej
 • Źródła informacji o obszarach wiejskich
 • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
 • Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
 • Poprawa struktury przestrzennej obszarów wiejskich w procesie scaleń gruntów
 • Aspekty środowiskowo-krajobrazowe scaleń gruntów
 • Aspekty wodne scaleń gruntów
 • Ocena oddziaływania scalenia gruntów na środowisko
 • Wybrane działy wyceny nieruchomości na obszarach wiejskich
 • Programy i fundusze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
 • Odnowa, rozwój i rewitalizacja wsi
 • Socjologia wsi i sztuka argumentacji

 

„Uniwersytet im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”

„Politechnika Warszawska”