Menu

Zakres realizowanych prac

Na podstawie § 5.1-8 Statutu, WBGiUTR w Lublinie realizuje następujące prace:

1.  WBGiUTR wykonuje i koordynuje prace scaleniowo-wymienne na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
2. WBGiUTR wykonuje prace związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno- kartograficznej i geodezyjno-prawnej niezbędnej do:
1) przekazania Województwu mienia Skarbu Państwa służącego realizacji zadań Samorządu Województwa, w tym nieruchomości drogowych;

2) realizacji inwestycji drogowych dróg wojewódzkich, inwestycji melioracji wodnych i urządzeń melioracji wodnych,

3) ustalenia linii brzegów wód granicznych oraz wód śródlądowych.

3. WBGiUTR wykonuje prace geodezyjne, kartograficzne, geodezyjno-prawne i projektowe z terenu województwa, służące do realizacji zadań Samorządu Województwa, dotyczące w szczególności:
1) podziałów nieruchomości i ustalania granic nieruchomości stanowiących mienie Województwa wraz z dokumentacją do ujawnienia zmian w księgach wieczystych, w tym nieruchomości drogowych lub nabywanych   pod drogi oraz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
2) opracowań w zakresie obszarów chronionych, obwodów łowieckich, map glebowo- rolniczych i szacowania szkód łowieckich.
4.  WBGiUTR wykonuje opinie o pochodzeniu gleb lub gleboznawczą klasyfikację gruntów przy wykonywaniu prac geodezyjno-urządzeniowych w związku z przekształceniem powierzchniowej struktury nieruchomości gruntowych i przy wykonaniu melioracji wodnych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego w porozumieniu z Samorządem Województwa.
5.  WBGiUTR wykonuje opracowania planów urządzeniowo-rolnych gmin oraz projektów urządzeniowo-rolnych wsi i gospodarstw rolnych z uwzględnieniem wymogów ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, ochrony gruntów rolnych oraz retencji wodnej, na potrzeby modernizacji terenów rolnych i scaleń gruntów.
6. WBGiUTR wykonuje prace geodezyjne, kartograficzne, geodezyjno-urządzeniowo-rolne i projektowe, wynikające z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.
7.   WBGiUTR wykonuje inne zadania zlecone odrębnymi decyzjami Zarządu Województwa Lubelskiego.
8.  WBGiUTR może wykonywać zadania wymienione w ust. 1-7 z udziałem podwykonawców, posiadających stosowne uprawnienia zawodowe.