Menu

Deklaracja dostępności

1.  Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie (ul. Uniwersytecka 4, 20-029 Lublin, tel. 81 532 83 52, fax. 81 532 83 26, e-mail: sekretariat@wbglubelskie.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma  zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie tj. wbglubelskie.pl

2.  Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2021-01-26

Data przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności: 2022-03-16

3.  Dane kontaktowe

W  przypadku  utrudnień  w  dostępności  strony  internetowej  prosimy  o  kontakt  mailowy  na  adres sekretariat@wbglubelskie.pl lub  bezpośrednio  do  osób  odpowiedzialnych.   Osobą odpowiedzialną jest Pan Damian Łubkowski email: damian.lubkowski@wbglubelskie.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu
81 532 83 52. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4.  Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie wbglubelskie.pl występują następujące niezgodności:

 • Nowo zamieszczone dokumenty i pliki mogą być nie w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówka lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Pliki te będą stopniowo uzupełniane,
 • na stronie internetowej znajdują się dokumenty i pliki multimedialne w większości przystosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Większość elementów wizualnych zawiera ścieżkę dźwiękową z napisami dla niesłyszących,
 • elementy multimedialne wizualne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audiodeskrypcję,
 • na stronie umieszczane są dokumenty od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6.  Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu  nie  jest  możliwe,  podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

7.  Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie strony www. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony umieszczonej na końcu niniejszej Deklaracji dostępności: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

8.  Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po stronie internetowej: Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie

Shift i Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie Spacja- zaznaczenie checkboxu w formularzu

Spacja lub PgDn – przewinięcie strony w dół o jeden ekran

Ctrl i + – powiększenie całej zawartości strony Ctrl i + – powiększenie całej zawartości strony Ctrl i – pomniejszenie całej zawartości strony

Ctrl i 0 – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony

Home – przejście na górę strony

End – przejście na dół strony

Naciśnij jednocześnie na klawiaturze klawisz lewy Ctrl i lewy Alt i cyfrę (od 1 do 9 lub 0), żeby szybko przejść do następujących stron:

 • Wyszukiwarka
 • Strona główna/Aktualności
 • Informacje ogólne
 • Program prac scaleniowych
 • Dyrekcja i komórki organizacyjne
 • Zrealizowane prace scaleniowe
 • Dlaczego scalamy nasze grunty?
 • Prezentacje WBG
 • Film promocyjny
 • Baza informacji WBG

9. Dokumenty

Na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Pliki te będą sukcesywnie uzupełniane.

10.  Dostępność architektoniczna

Wojewódzkie   Biuro   Geodezji    w    Lublinie    ma    swoją    siedzibę    w    lokalu    przy  ul. Uniwersyteckiej 4 oraz posiada cztery pracownie terenowe w innych lokalizacjach tj.: Biała Podlaska, Chełm, Lublin i Zamość.

 • Siedziba Wojewódzkiego Biura Geodezji znajduje się na parterze budynku pozostającego w zarządzie Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii, usytuowanego przy ulicy Uniwersyteckiej 4. Do budynku prowadzi wejście od ulicy Uniwersyteckiej z wysokim stopniem / progiem, następnie jest wiatrołap
  i schody z pięcioma stopniami. W budynku nie ma windy. Pozostała część biura jest na jednym poziomie. Sekretariat mieści się po lewej stronie od wejścia w głębi korytarza w pokoju nr 3. Toalety nie są przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. Obiekt nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.
 • Pracownia Terenowa w Białej Podlaskiej znajduje się na IV piętrze budynku pozostającego w zarządzie Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii, usytuowanym przy ulicy Warszawskiej 14. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w kwestii swobodnego poruszania. Przy wejściu, na parterze budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku jest także dźwig osobowy. W łazienkach znajdują się uchwyty ułatwiające korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym. Ciągi komunikacyjne oznakowane są tabliczkami. Szerokość korytarzy oraz pokojów biurowych tworzą wystarczającą przestrzeń do wygodnego poruszania się wózkiem inwalidzkim. Obiekt nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.
 • Pracownia Terenowa w Chełmie znajduje  się na II piętrze budynku pozostającego w zarządzie Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii usytuowanego przy Mickiewicza 37. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w kwestii swobodnego poruszania. Przy wejściu od ulicy są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. W windzie są przyciski opisane alfabetem Braille′a dla osób niewidomych, winda wyposażona jest w system dźwiękowy informujący o numerze piętra. Na     każdej kondygnacji     znajduje się toaleta przystosowana dla  osób z niepełnosprawnościami. Szerokość korytarzy oraz pokojów biurowych tworzą wystarczającą przestrzeń do wygodnego poruszania się wózkiem inwalidzkim.
 • Pracownia Terenowa w Lublinie znajduje się na I piętrze budynku pozostającego w zarządzie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, usytuowanego przy ul. Bursaki 17. Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy, składające się z sześciu stopni, następnie znajdują się schody prowadzące na
  I piętro. Do budynku prowadzi też wejście od strony stacji paliw z wysokim stopniem, następnie jest wiatrołap i schody z siedmioma stopniami. W budynku nie ma windy. Toalety w Pracowni Terenowej
  w Lublinie nie posiadają uchwytów podtrzymujących przy umywalce i sedesie. Obiekt nie jest wyposażony w pętle indukcyjną.
 • Pracownia Terenowa w Zamościu mieści się w budynku będącym w zarządzie Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie, znajduje się w Zamościu przy ulicy Zamenhofa 4. Jest to kamienica, w której mieści się Pracownia Terenowa Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. Wchodzi ona w skład Bloku nr VIII zabytkowego układu urbanistycznego i stanowi część pierzei północnej ww. zabudowy. Całość zabudowy pochodzi z końca XIX wieku. Budynek posiada trzy kondygnacje (parter, piętro pierwsze i drugie) i jest objęty ochroną konserwatora zabytków. Obsługa interesantów odbywa się na poziomie parteru. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek nie jest dostosowany do obsługi interesantów poruszających się na wózkach inwalidzkich, ponieważ nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Zmiany architektoniczne w zakresie podjazdu do budynku dla wózków inwalidzkich zostaną wprowadzone w miarę posiadania środków finansowych na ten cel oraz będą wymagały stosownej decyzji konserwatora  zabytków. Drzwi wejściowe do budynku są dwuskrzydłowe o szerokości 134 cm. Wejście do budynku składa się z trzech stopni, które wychodzą bezpośrednio na ulicę Starego Miasta. Budynek nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób
  z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma możliwości technicznej na zamontowanie windy do komunikacji między piętrami ani windy krzesełkowej, ze względu na dość wąską i stromą klatkę schodową w formie okręgu – 120 cm szerokości. Natomiast same powierzchnie biurowe tzn. szerokość korytarza na parterze oraz pokój biurowy tworzą wystarczającą przestrzeń do wygodnego poruszania się wózkiem inwalidzkim. Na korytarzach znajdują się tablice informacyjne i strzałki kierunkowe. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjną.

11.  Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Od 1 kwietnia 2012 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana dalej osobą uprawnioną) ma prawo do:

 • skorzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej,
 • kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Lublinie, prosimy o:

 • kontakt poprzez inną osobę,
 • kontakt telefoniczny pod nr tel. 81 532 83 52,
 • przesłanie widomości faxem pod nr fax. 81 532 83 26,
 • przesłanie e-maila na adres: sekretariat@wbglubelskie.pl

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze  wskazaniem  wybranej  metody  komunikowania  się   w  sposób  określony  powyżej,   co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie.

12.  Dodatkowe informacje

Strona internetowa wbglubelskie.pl posiada wersję przystosowaną do przeglądania na urządzeniach mobilnych.

 1. Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows