Menu

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie (ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin, tel. 81 532 83 52, fax. 81 532 83 26, e-mail: sekretariat@wbglubelskie.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 82). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie tj. wbglubelskie.pl

 1. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 16-08-2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 26-01-2021

Data przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności: 27-03-2024

 1. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt mailowy na adres sekretariat@wbglubelskie.pl lub bezpośrednio do osób odpowiedzialnych. Osobą odpowiedzialną jest Pan Damian Łubkowski email: damian.lubkowski@wbglubelskie.pl Można także zadzwonić na numer telefonu 81 532 83 52. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

 1. Status pod względem zgodności z ustawą

Na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych na stronie wbglubelskie.pl występują następujące niezgodności:

 • Nowo zamieszczone dokumenty i pliki mogą być nie w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówka lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Pliki te będą stopniowo uzupełniane,
 • na stronie internetowej znajdują się dokumenty i pliki multimedialne w większości przystosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Większość elementów wizualnych zawiera ścieżkę dźwiękową z napisami dla niesłyszących,
 • nie wszystkie elementy multimedialne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audiodeskrypcję i/lub przygotowaną transkrypcję.
 • mogą zdarzać się błędne lub brak opisów alternatywnych zdjęć.
 • na stronie umieszczane są dokumenty od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności.

Ułatwienia na stronie podmiotowej :

 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • możliwość zmiany kolorów,
 • możliwość zmiany kontrastu,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

 1. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 27-03-2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 1. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 1. Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie strony www. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony umieszczonej na końcu niniejszej Deklaracji dostępności: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

 1. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu.
Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po stronie internetowej:
Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
Shift i Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
Spacja- zaznaczenie checkboxu w formularzu
Spacja lub PgDn – przewinięcie strony w dół o jeden ekran
Ctrl i + – powiększenie całej zawartości strony
Ctrl i + – powiększenie całej zawartości strony
Ctrl i – pomniejszenie całej zawartości strony
Ctrl i 0 – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
Home – przejście na górę strony
End – przejście na dół strony

Naciśnij jednocześnie na klawiaturze klawisz lewy Ctrl i lewy Alt i cyfrę (od 1 do 9 lub 0), żeby szybko przejść do następujących stron:
0) Wyszukiwarka

1) Strona główna/Aktualności 

2) Informacje ogólne  

3) Program prac scaleniowych  

4) Dyrekcja i komórki organizacyjne  

5) Zrealizowane prace scaleniowe  

6) Dlaczego scalamy nasze grunty? 

7) Prezentacje WBGiUTR

8) Film promocyjny 

9) Baza informacji WBGiUTR

 1. Dokumenty

Na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Pliki te będą sukcesywnie uzupełniane.

 1. Dostępność architektoniczna

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie ma swoją siedzibę w lokalu przy ul. Bursaki 17 oraz posiada cztery pracownie terenowe w następujących lokalizacjach: Biała Podlaska, Chełm, Lublin i Zamość.

Siedziba Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych znajduje się w budynku będącym w zarządzie Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie usytuowanym przy ul. Bursaki 17 w Lublinie. Do budynku prowadzi ciąg pieszy i dojazdowy od ulicy Bursaki 17. Z przodu budynku od ul. Bursaki znajdują się miejsca parkingowe, z tyłu budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób
z niepełnosprawnościami. Od ulicy Bursaki znajduje się główne wejście do budynku do którego prowadzą schody z sześcioma stopniami, następnie jest wiatrołap prowadzący na parter, korytarz i schody prowadzące na I piętro. Do budynku prowadzi też wejście z tyłu budynku z wysokim stopniem, następnie jest wiatrołap i schody z siedmioma stopniami prowadzące do korytarza na parterze. Z tyłu budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowana obok miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, którą można wjechać na parter budynku. Na parterze w budynku jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Nie ma windy którą można wjechać na I piętro. Budynek jest jednopiętrowy. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjną.

 1. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Od 1 kwietnia 2012 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20), osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana dalej osobą uprawnioną) ma prawo do:
– skorzystania z usług tłumacza języka migowego,
– załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej,
– kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji.
W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie, prosimy o:
• kontakt poprzez inną osobę,
• kontakt telefoniczny pod nr tel. 81 532 83 52,
• przesłanie widomości faxem pod nr fax. 81 532 83 26,
• przesłanie e-maila na adres: sekretariat@wbglubelskie.pl

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie.

 1. Dodatkowe informacje

Strona internetowa wbglubelskie.pl posiada wersję przystosowaną do przeglądania
na urządzeniach mobilnych.

 1. Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Window