Informacje ogólne

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną. Przyjętą Statutem skróconą nazwą Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie jest WBG w Lublinie.

Budynek Wojewódzkiego Biura Geodezji po remoncie.

Nadzór nad działalnością WBG w Lublinie sprawuje Zarząd Województwa Lubelskiego, zaś nadzór merytoryczny sprawuje Geodeta Województwa Lubelskiego, działający w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego. Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie kieruje jednoosobowo Dyrektor.

Siedzibą Wojewódzkiego Biura Geodezji jest miasto Lublin. W skład jednostki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Pracownia Terenowa w Białej Podlaskiej
  • Pracownia Terenowa w Chełmie
  • Pracownia Terenowa w Lublinie
  • Pracownia Terenowa w Zamościu
  • Dział Administracyjno-Gospodarczy
  • Dział Finansowo-Księgowy
  • Dział Organizacyjno-Kadrowy
  • Dział Zarządzania i Nadzoru Technicznego

 

Zadania Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie:

1.  WBG wykonuje i koordynuje prace scaleniowo-wymienne na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
2. WBG wykonuje prace związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno- kartograficznej i geodezyjno-prawnej niezbędnej do:
1) przekazania Województwu mienia Skarbu Państwa służącego realizacji zadań Samorządu Województwa, w tym nieruchomości drogowych;

2) realizacji inwestycji drogowych dróg wojewódzkich, inwestycji melioracji wodnych i urządzeń melioracji wodnych,

3) ustalenia linii brzegów wód granicznych oraz wód śródlądowych.
3. WBG wykonuje prace geodezyjne, kartograficzne, geodezyjno-prawne i projektowe z terenu województwa, służące do realizacji zadań Samorządu Województwa, dotyczące w szczególności:
1) podziałów nieruchomości i ustalania granic nieruchomości stanowiących mienie Województwa wraz
z dokumentacją do ujawnienia zmian w księgach wieczystych, w tym nieruchomości drogowych lub nabywanych   pod drogi oraz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
2) opracowań w zakresie obszarów chronionych, obwodów łowieckich, map glebowo- rolniczych i szacowania szkód łowieckich.
4.  WBG wykonuje opinie o pochodzeniu gleb lub gleboznawczą klasyfikację gruntów przy wykonywaniu prac geodezyjno-urządzeniowych w związku z przekształceniem powierzchniowej struktury nieruchomości gruntowych i przy wykonaniu melioracji wodnych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego w porozumieniu z Samorządem Województwa.
5.  WBG wykonuje opracowania planów urządzeniowo-rolnych gmin oraz projektów urządzeniowo-rolnych wsi i gospodarstw rolnych z uwzględnieniem wymogów ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, ochrony gruntów rolnych oraz retencji wodnej, na potrzeby modernizacji terenów rolnych i scaleń gruntów.
6. WBG wykonuje prace geodezyjne, kartograficzne, geodezyjno-urządzeniowo-rolne i projektowe, wynikające z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.
7.   WBG wykonuje inne zadania zlecone odrębnymi decyzjami Zarządu Województwa Lubelskiego.
8.  WBG może wykonywać zadania wymienione w ust. 1-7 z udziałem podwykonawców, posiadających stosowne uprawnienia zawodowe.

WBG w Lublinie działa wg Statutu.