Historia Geodezji Urządzeniowo – Rolnej i Wojewódzkich Biur Geodezji w Polsce

Poniżej prezentujemy Rys historyczny Jednostek Geodezji Urządzeniowo- Rolnej w Polsce:

W okresie dwudziestolecia międzywojennego zadania geodezji urządzeniowo – rolnej wykonywane obecnie przez Wojewódzkie Biura Geodezji realizowały Okręgowe Urzędy Ziemskie, powołane do życia ustawą z dnia 6 VII 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich (Dz. U. 1920, nr 70, poz. 461), zastąpiona ustawą z 11 VIII 1923 r. (Dz. U. 1923, nr 90, poz. 706). Z dniem 8 listopada 1932 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych zostały powołane Powiatowe Urzędy Ziemskie. Do głównych zadań Urzędów Ziemskich należała regulacja obrotu ziemią, realizacja reformy rolnej a także prowadzenie prac nad przebudową ustroju rolnego (parcelacje i scalenia gruntów, likwidacja służebności gruntowych) oraz sprawy melioracji gruntów.

Po wojnie zostały reaktywowane Wojewódzkie Urzędy Ziemskie, przemianowane dekretem Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1946 roku na Działy Rolnictwa i Reform Rolnych w Urzędach Wojewódzkich a następnie z dniem 1 maja 1954 roku na Wojewódzkie Zarządy Urządzeń Rolnych.

Dnia 1 lipca 1958 roku nastąpiła reorganizacja Wojewódzkich Zarządów Urządzeń Rolnych w wyniku której powstały Wojewódzkie Biura Geodezji i Urządzeń Terenów Rolnych (Wojewódzkie Biura Geodezji używały takiej nazwy od 1 lipca 1958 – 11 sierpnia 1965).

Następnie zarządzeniem Ministra Rolnictwa nr 18 z dnia 31.01.1962 r. zostały powołane do życia Powiatowe Biura Geodezji i Urządzeń Terenów Rolnych.

Od 12 sierpnia 1965 r. na mocy Zarządzenia Ministra Rolnictwa dotychczasowa nazwa jednostek zmieniona została na Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych.

Następnie Uchwałą Nr 122/75 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1975 roku w sprawie utworzenia Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych oraz zadań w zakresie gospodarki ziemią powołano do życia Wojewódzkie Biura Geodezji i Terenów Rolnych a następnie Zarządzeniem Nr 143 Ministra Rolnictwa z dnia 19 VII 1975 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych określono zakres i zasady ich organizacji i działania.

Z dniem 1 stycznia 1999r. przeprowadzoną kolejną reformę administracji państwowej. W wyniku reformy powstało 16 województw, w ramach których powstała administracja rządowa i samorządowa. Z tą chwilą Wojewódzkie Biura Geodezji i Terenów Rolnych łącznie z przypisanymi im zadaniami włączono w struktur nowo powstałych województw samorządowych a nazwy Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych zostały zmodyfikowane stosownie do uchwał Sejmików Wojewódzkich.

I tak obecnie istnieją w Polsce następujące Wojewódzkie Biura Geodezji:

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administracji Mieniem w Poznaniu
Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce
Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie
Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach
Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

Główne zadanie Wojewódzkich Biur Geodezji to realizacja scaleń i wymian gruntów i inne strategiczne prace na rzecz samorządów województw, które przyczyniają się do rozwoju poszczególnych regionów Polski.

Według danych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi latach 1919 – 2018 (z pominięciem okresu 1948 – 1968) zrealizowano w całej Polsce prace scaleniowe o łącznej powierzchni 11 312 777 hektarów, przyczyniając się tym samym do wzrostu efektywności gospodarowania i podniesienia konkurencyjności polskiego rolnictwa.

W załączeniu prezentacja w formacie PDF (pobierz)