Menu

Analiza prac scaleniowych wykonanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie w ramach programu PROW 2014-2020

6 marca, 2020

Coroczna analiza zrealizowanych prac scaleniowych pokazuje realny  wpływ tych prac na rozwój obszarów wiejskich. Zrealizowane projekty  scaleń gruntów przyczyniają się do wzrostu efektywności gospodarowania uczestników scalenia poprzez likwidację niekorzystnego rozłogu działek, np. rolnik przed scaleniem miał 50 działek a po scaleniu ma 5 i są one położone bliżej gospodarstwa, co znacząco wpływa na zmniejszenie kosztów uprawy roli i w konsekwencji przyczynia się do większej efektywności gospodarowania oraz konkurencyjności polskiego rolnictwa.

Z analizy 10 obiektów scaleniowych wynika, iż łączna liczba działek na tych obiektach przed scaleniem wynosiła 17 515 a po scaleniu 12 801. Drugim istotnym elementem wynikającym z realizacji scaleń gruntów jest uporządkowanie stanu prawnego w zakresie rejestru gruntów, ksiąg wieczystych oraz zagospodarowania przestrzennego. Trzeci element mający wpływ na rozwój obszarów wiejskich to nowa lub ulepszona sieć dróg. Na podstawie przeprowadzonej analizy 10 obiektów możemy stwierdzić, iż w wyniku tego typu działań zostało urządzone 202,89 km dróg. Czwarty element mający wpływ na rozwój obszarów wiejskich to zrealizowanie w ramach prac poscaleniowych na 10 obiektach 92,77 km rowów melioracyjnych oraz budowa 207 przepustów i innych urządzeń melioracji wodnej. Piąty element to odzyskanie do produkcji rolniczej łącznie 46,13 ha gruntów rolnych nieużytkowanych wcześniej rolniczo oraz przygotowanie 7 obszarów na budowę obiektów użyteczności publicznej. Ponadto w ramach prac scaleniowych istnieje możliwość realizacji obiektów retencji wodnych, niedocenianych obecnie przez samorządy lokalne, ale problem suszy na pewno będzie wymuszał podejmowanie działań w tym zakresie.

W podsumowaniu należałoby stwierdzić, iż wzrost efektywności i konkurencyjności polskich gospodarstw oraz rozwój obszarów wiejskich, na których rozłóg gruntów w gospodarstwach jest niekorzystny, jest niemożliwy bez przeprowadzenia scalenia gruntów. Trudno jest również bez przekształcenia struktury własnościowej prawidłowo ukształtować przestrzeń, która pozwoliłaby na rozwój funkcji rolniczych i pozarolniczych. Realizacja scaleń gruntów pozwala także wzmocnić walory krajobrazowo-środowiskowe przebudowywanego obszaru. Ponadto proces scalania gruntów jest działaniem kompleksowym, którego efektem jest wiele korzyści możliwych do osiągnięcia w krótkim, bo pięcioletnim okresie. Natomiast w przypadku pominięcia procesu scalania, osiągnięcie w/w rezultatów jest niemożliwe ponieważ samorządy nie mają środków na ten cel, a nawet gdyby miały środki, osiągnięcie zakładanych celów jakie powstają w wyniku scalenia trwałoby kilkadziesiąt lat z uwagi na pojedyncze nieskoordynowane działania a nie kompleksowe, całościowe podejście do zagadnienia. Należy również podkreślić że prace scaleniowe nie wymagają finansowego wkładu własnego beneficjenta oraz uczestników scalania gruntów.


W załączniku:
Analiza prac scaleniowych wykonanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie w ramach PROW 2014-2020 oraz ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich (PDF 220 kB)