Menu

Dyplom uznania w XXXIX Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych

22 grudnia, 2015

22 grudnia 2015 r.

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel w dniu 18 grudnia 2015 r. uczestniczył w podsumowaniu XXXIX Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych, które odbyło się w siedzibie resortu rolnictwa. Podstawowym celem Konkursu jest doskonalenie jakości wykonawstwa prac scaleniowych pod względem gospodarczym, prezentowania dobrych praktyk, a także wymiana doświadczeń wśród autorów projektów.

5

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie otrzymało wyróżnienie za oryginalne rozwiązania projektowe na obszarze objętym formami ochrony przyrody oraz zabytków kultury materialnej – obiekt Majdan Nowy, gmina Wojsławice powiat chełmski o powierzchni 558 ha.

Majdan Nowy – wieś położona w odległości ok. 2,5 km na południowy wschód od Wojsławic. Leży na znacznym wzniesieniu lessowym. W najbliższej okolicy znajdują się liczne głębokie i długie wąwozy (debry) przecinające sfalowany teren wysoczyzny. Na cyplu wierzchowinowym, w części wsi zwanej Pohulanka, położone jest  grodzisko wczesnośredniowieczne z mało widocznymi trzema pierścieniami wałów. W pobliżu wzniesienia wypływa źródło. 

Scalenie gruntów obrębu Majdan Nowy zrealizowano w ramach „Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013”. O przeprowadzenie scalenia gruntów wnioskowali właściciele i władający gruntami  o łącznej powierzchni 423,3170 ha, co stanowi 75,83% powierzchni przyjętego obszaru scalenia. Prace scaleniowe rozpoczęto w listopadzie 2013 roku obejmując obszar o powierzchni 558 ha. Projekt scalenia gruntów zakończono w grudniu 2014 roku i zatwierdzono prawomocną Decyzją Starosty Chełmskiego Nr. GKN 661.1.2.2013 z dnia 29.12.2014 roku. W wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów rolnicy uzyskali lepsze warunki gospodarowania. Ogółem zmniejszono liczbę działek o 41% – z 1806 przed scaleniem do 1141 po scaleniu.  W wyniku prac scaleniowych poprawiono rozłóg gruntów w poszczególnych gospodarstwach, zniesiono współwłasności gruntowe, powiększono gospodarstwa rolne za dopłatą, sporządzono nową dokumentację do założenia Ksiąg Wieczystych. Jednym z najbardziej zauważalnych efektów scalenia obok poprawy rozłogów gruntów było urządzenie dróg – do utwardzenia dróg zastosowano płyty typu JOMB

6