Menu

Podpisanie umowy na scalanie gruntów z Powiatem Parczewskim

7 marca, 2019

W dniu 7 marca 2019 roku ze Starostą Parczewskim  zostało podpisane porozumienie dotyczące realizacji scalenia gruntów na obiekcie Antopol gm. Podedwórze, pow. parczewski.

Powierzchnia obszaru scalenia określona w postanowieniu o wszczęciu postępowania wynosi 1 179,6920 ha i została określona na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Lista uczestników scalenia wynosi 386. Prowadzącym postępowanie scaleniowe i zleceniodawcą prac jest Starosta Parczewski. Wykonawcą projektu i prac scaleniowych jest Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie. Geodezyjne opracowanie projektu scalenia zaplanowano na lata 2018-2021. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach „Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020”.

Scalenie gruntów na terenie całego kraju stały się oczekiwanym i istotnym działaniem wpływającym na rozwój obszarów wiejskich. Zgłoszone Ministerstwu Rolnictw i Rozwoju Wsi potrzeby scaleniowe przez poszczególne województwa wskazują na bardzo duże zainteresowanie tym dzialaniem wśród rolników i samorządów. Przyczyn tego pozytywnego zjawiska jest bardzo wiele. Wśród nich jest konieczność szukania możliwości zmniejszenia ponoszonych w gospodarstwie kosztów. Drugim nie mniejszym powodem popularności scaleń są pozytywne opinie rolników o uzyskanych efektach na zrealizowanych już scaleniach finansowanych w ramach poprzednich programów SPO 2004-2006, PRow 2007-2013. Zainteresowanie rolników pracami scaleniowo-wymiennymi zmierzającymi do poprawy warunków przestrzennych funkcjonowania ich gospodarstw związany jest również z tym„ iż obok sporządzania dokumentacji geodezyjnej (scaleniowej), proces ten przewiduje także realizację na obszarze scalenia szeregu inwestycji, określanych mianem zagospodarowania poscaleniowego. Zarówno w okresie programowania 2004-2006, 2007-2013 jak i 2014-2020 prace te są wspierane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Obiekt ujęty w Programie Prac Scaleniowych dla Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

 

IMG_4502 herb-powiat-parczewski