Menu

Podpisanie umowy na scalanie gruntów z Powiatem Włodawskim

1 lutego, 2019

Umowa została podpisana w dniu 01.02.2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie a Starostą Włodawskim na realizację projektu scalenia gruntów obrębów Stary Brus, Nowy Brus i Laski Bruskie.

Geodezyjne opracowanie projektu scalenia zaplanowano na lata 2018-2021. Wykonawcą projektu jest Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach „Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020”. Obiekt ujęty w Programie Prac Scaleniowych dla Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

Powierzchnia ogólna obszaru scalenia wynosi 1 364,77 ha. Na grunty wchodzące w skład obszaru scalenia składa się 1309 działek ewidencyjnych, a liczba uczestników scalenia to 476 osób gdzie 292 uczestników  złożyło podpis co daje udział procentowy w wysokości 61,34 % właścicieli. Średnia powierzchnia gruntów przypadających na jednego uczestnika scalenia wynosi 2,8672 ha, średnia powierzchnia działki to 1,0426 ha.

Gmina Stary Brus znajduje się w środkowo wschodniej części województwa lubelskiego w powiecie włodawskim. Położona jest w zlewni środkowego Bugu. Pod względem fizycznogeograficznym należy do Polesia Zachodniego, jednego z dwóch makroregionów (obok Polesia Wołyńskiego) współtworzących podprowincję o nazwie Polesie. W granicach gminy wyodrębniają się trzy subregiony Polesia Zachodniego: Garb Włodawski, zajmujący środkową i północno -wschodnią część gminy; jest to asymetryczne, lekko faliste wzniesienie o charakterze równiny peryglacjalnej, Zaklęsłość Sosnowicka, zajmująca skrajnie północno – zachodnią części gminy; jest to rozległe podmokłe obniżenie, w części zachodniej o charakterze równiny bagiennej, a w części wschodniej o charakterze równiny zalewowej, Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie, do którego z obszaru gminy należy jej południowa część stanowiąca fragment bardzo rozległej w tej części Pojezierza równiny akumulacyjnej zalewowej. Swoim zasięgiem obszar gminy obejmuje 15 sołectw i posiada powierzchnię 133,4 km2 . Siedzibą władz gminnych jest miejscowość Stary Brus. Użytki rolne stanowią 6000 ha – 44,6 %, natomiast lasy i grunty leśne stanowią ok. 41,8 % powierzchni gminy – 5600 ha. Gmina Stary Brus usytuowana jest we wschodniej części województwa lubelskiego graniczy: od zachodu z gminą Sosnowica (powiat parczewski) i Urszulin (powiat włodawski), od północy z gminą Dębowa Kłoda (powiat parczewski) oraz Wyryki (powiat włodawski), od południa z gminą Hańsk (powiat włodawski). Od siedziby powiatu miasta Włodawy gminę dzieli odległość 20 km.

wlodawa_duza