Menu

Powiat bialski. Podpisanie umowy na scalanie gruntów.

11 lipca, 2018

Powiat bialski otrzymał blisko 9 mln zł na scalenie gruntów w gminie.

Powiat bialski bierze udział w projekcie scalania gruntów w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”. Zostało ono ujęte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W programie prac scaleniowych dla województwa lubelskiego znalazło się scalanie gruntów wsi Pogorzelec (gm. Sosnówka) o powierzchni 938 ha. Koszty prac scaleniowych wyniosły w tym przypadku ponad 2 mln zł. Kolejne 2 813 200 zł to wartość zagospodarowania poscaleniowego, które zakończy się w 2022 roku. Łącznie na realizację tej operacji powiat bialski otrzymał 5 037 289 zł.

Prace scaleniowo – wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostki organizacyjnej. W województwie lubelskim zadania te wykonuje Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie, które ma swoją pracownię także w Białej Podlaskiej. Postanowieniem starosty postępowanie scaleniowe wszczęto również w miejscowości Żeszczynka (gmina Sosnówka) o powierzchni 1613 ha. Będą to w sumie 1282 działki ewidencyjne. Rozpoczęcie prac scaleniowych nastąpi w latach 2019 – 2021, po czym nastąpi realizacja zagospodarowania poscaleniowego. Orientacyjna wartość tych prac wyniesie ponad 8 mln zł. Łącznie operacja scalania gruntów na terenie powiatu bialskiego wyniesie zatem około 13 mln zł.

11 lipca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej starosta bialski Mariusz Filipiuk podpisał stosowne porozumienie z dyrektorem Biura Tomaszem Prządką. Na jego podstawie Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie ma opracować założenia do projektu scalania gruntów, a także szacunkowe zestawienie kosztów i ocenę oddziaływania na środowisko.
– Środki, które otrzyma powiat bialski to będzie duży zastrzyk, dzięki któremu możliwa będzie modernizacja wszystkiego, co ułatwi rolnikom gospodarowanie na tych scalonych obszarach. Proces ten uporządkuje również kwestię ewidencji gruntów i budynków. – mówił podczas spotkania Tomasz Prządka. Postępowanie scaleniowe gruntów polega m.in. na budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia, czy poprawie parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych.

Scalenia gruntów prowadzone są na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r.o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 t. j.) i jest inicjowane przede wszystkim przez samych właścicieli gruntów rolnych. Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa. W finansowanie prac scaleniowo – wymiennych oraz zagospodarowania poscaleniowego mogą być włączone publiczne środki wspólnotowe.

Źródło: https://www.facebook.com/StarostwoBP/posts/1043743572417482

lb