Menu

Program scalania gruntów będzie realizowany także ͏͏͏͏͏  ͏͏͏͏͏    ͏w kolejnych latach zarówno w okresie przejściowym, ͏͏͏͏͏   ͏͏͏͏jak i w nowej perspektywie finansowej.

2 marca, 2021

Wiceminister Ryszard Bartosik odpowiadał w dniu 25.02.2021r. w Sejmie na pytania dotyczące zabezpieczenia środków na program scalania gruntów. Poseł Tadeusz Chrzan (PiS) zwrócił uwagę, że problemem polskiego rolnictwa jest duże rozdrobnienie agrarne, tj. gospodarstwa są nie tylko małe, ale także użytkują liczne, rozproszone działki rolne. W niektórych obrębach Polski południowo-wschodniej, 1/3 działek ciągle ma powierzchnię poniżej 10 arów. Tak małe działki utrudniają produkcję rolną i podnoszą jej koszty – argumentował poseł.

Jak mówił Bartosik, na dalsze scalanie gruntów są przewidziane środki. Obecnie prowadzone są prace, które dotyczą wprowadzania okresu przejściowego na lata 2021-2022 między obecną i przyszłą perspektywą finansową (2023-2027). Na te lata zostanie wydłużone wdrażanie obecnych programów rozwoju obszarów wiejskich. Na ich realizację będą przyznane dodatkowe środki pochodzące z unijnych funduszy.

Bartosik poinformował, że w dniach 16-17 lutego br. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020, na którym podjęto uchwały upoważniające instytucje zarządzającą do dokonania zmian w PROW. Podjęto też uchwałę, zgodnie z którą planowane jest zwiększenie środków na realizację programu scalania gruntów.

„Mając na uwadze długotrwały proces związany z wszczęciem scaleniowego postępowania, podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa koszty związane z przygotowaniem całej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o przyznanie pomocy mogą być ponoszone od 1 stycznie br. Oznacza to, że mimo braku akceptacji KE zmienionego PROW-u – przewidujemy, że będzie ona w drugiej połowie br. – już teraz mogą być rozpoczęte prace związane z przygotowaniem projektów z zakresu scaleń gruntów” – powiedział wiceminister rolnictwa.

Dodał, że program scaleń znajdzie też odzwierciedlenie w przygotowywanym przez resort Krajowym Planie Statecznym WPR. Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo oraz do powiększenia ich średniej wielkości. W ramach projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

Link do artykułu: https://www.farmer.pl/prawo/nieruchomosci/bartosik-w-kolejnych-latach-bedzie-kontynuowany-program-scalania-gruntow,104481.html