Menu

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – opublikowano w Dzienniku Ustaw

2 sierpnia, 2021

W Dzienniku Ustaw z 30 lipca 2021 r. pod numerem 1390 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1390.

Najważniejsze zmiany w prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków wynikające z nowego rozporządzenia to m. in.:
• rezygnacja z gromadzenia nadmiarowych informacji, które są w innych rejestrach, np. formy ochrony przyrody, informacje o zabytkach oraz rezygnacja z wyodrębniania podgrup rejestrowych;
• wprowadzenie powiązania adresów podmiotów ewidencji gruntów i budynków z adresami tych podmiotów w bazach PESEL i REGON;
• uregulowanie trybu postępowania z projektowanymi działkami i projektowanymi punktami granicznymi;
• określenie, że podstawową formą przekazywania zawiadomień o zmianie danych ewidencyjnych jest dokument elektroniczny;
• sprecyzowanie sposobu tworzenia wypisu i wyrysu jako dokumentów elektronicznych;
• wprowadzenie prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych;
• wyeliminowanie oznaczenia arkusza mapy w identyfikatorze działki ewidencyjnej;
• wprowadzenie obowiązku opiniowania przez Głównego Geodetę Kraju podziału na obręby oraz projektu założenia lub modernizacji egib;
• określenie zakresu informacji utrwalanych w wykazach zmian danych ewidencyjnych;
• uszczegółowienie sposobu pozyskiwania i zakresu informacji gromadzonych w rejestrze cen nieruchomości;
• doprecyzowanie przepisów dotyczących doręczania zawiadomień w toku ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych, z jednoznacznym wskazaniem na przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, jako stosowane odpowiednio.
Rozporządzenie wchodzi w życie 31 lipca 2021 r.