Menu

Szkolenie oraz spotkanie Opłatkowe pracowników WBG w Lublinie

30 grudnia, 2021

W dniu 14.12.2021 odbyło się szkolenie oraz spotkanie Opłatkowe pracowników Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. Szkolenie otworzył Członek Zarządu Pan Sebastian Trojak, który w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego podziękował „legendzie WBG w Lublinie” Panu Włodzimierzowi Bartosikowi za wieloletnią pracę w WBG w Lublinie oraz wkład w rozwój województwa lubelskiego. Następnie wręczono Dyplomy dla pracowników, którzy realizowali prace scaleniowe nagrodzone w XLV Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych.  Po części oficjalnej odbyło się szkolenie pracowników w którym wzięło udział 80 osób. Szkolenie prowadził Dyrektor WBG w Lublinie Pan Marek Banach a kolejnymi prelegentami byli: Zastępca Dyrektora Bartosz Czech,  Kierownik Działu Zarządzania i Nadzoru Technicznego Pani Dorota Pietruczyk – Popławska, Kierownik Działu Organizacyjno- Kadrowego Pani Kamila Niewęgłowska oraz Inspektor ds. samochodowych i zamówień Pan Mariusz Iwanicki i inspektor ds. archiwum, bhp i OC Pani Iwona Kulińska. Po szkoleniu odbyło się spotkanie opłatkowe  w którym na zaproszenie pracowników i dyrekcji WBG w Lublinie, uczestniczyli: Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Michał Mulawa, Kanclerz Kurii Metropolitarnej Archidiecezji w Lublinie Ksiądz dr Krzysztof Kwiatkowski, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pan Marek Kłopotek, Geodeta Województwa Lubelskiego Pan Piotr Strojny oraz Przedstawiciel IUNG  w Puławach Prof. dr hab. Franciszek Woch.

Harmonogram szkolenia pracowników i spotkania Opłatkowego obejmował:

  1. Otwarcie szkolenia oraz podziękowanie za wieloletnią pracę i wkład w rozwój województwa lubelskiego Panu Włodzimierzowi Bartosikowi. Wręczenie dyplomów dla pracowników których obiekty scaleniowe zajęły pierwsze trzy miejsca na szczeblu wojewódzkim XLV Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych w kategorii zakończonych projektów scaleń gruntów i założeń do projektów scaleń gruntów.

  2. Szkolenie na temat zarządzeń wewnętrznych w tym:

a) Szkolenie na temat rozliczania paliwa;                               

b) Szkolenie na temat kontroli zarządczej;                              

c) Szkolenie na temat OC.


3. Szkolenie wewnętrzne na temat Urządzania i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w aspekcie gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami  w tym:

a)  Przekazanie instrukcji dotyczącej oprogramowania „Scalenia”;

b)  Informacja na temat studiów podyplomowych Rozwój Obszarów Wiejskich;

c)  Zapoznanie z prezentacjami przedstawionymi podczas Seminarium- „Środowiskowe i 

      społeczne aspekty scalania gruntów”.

4. Podsumowanie szkolenia i Opłatek dla pracowników WBG w Lublinie.

W załączeniu fotorelacja: