Menu

TARCZA PRAWNA upraszczająca różnorodne procedury administracyjne

28 października, 2022

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. Tarczę Prawną – ustawę mającą upraszczać różnorodne procedury administracyjne. Akt ten nowelizuje m.in. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Podpis został złożony pod ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Nowelizuje ona 40 aktów prawnych, a jej głównym celem jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej. Ma to zostać osiągnięte m.in. poprzez upowszechnienie postępowania uproszczonego i milczącego trybu załatwienia sprawy, elektronizację oraz zniesienie dwuinstancyjności w postępowaniach, których charakter na to pozwala. Ponadto ustawa ma upowszechnić stosowanie prostych formularzy urzędowych, składania wniosków on-line i ograniczenia liczby składanych wniosków.

Ustawa nowelizuje też Prawo geodezyjne i kartograficzne. Akt ten przewiduje m.in., że projekt operatu opisowo-kartograficznego będzie podlegał wyłożeniu do wglądu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Ustawa wprowadza ponadto nowe brzmienie art. 40a ust. 2 pkt 3 Pgik. Zgodnie z rządową propozycją nie będzie pobierało się opłaty za „udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu – w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace, a w przypadku prac scaleniowych lub wymiennych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (DzU z 2022 r. poz. 1223) po podpisaniu porozumienia na wykonanie takich prac”.

Jak wyjaśniają ten zapis autorzy Tarczy Prawnej, postępowanie scaleniowe lub wymienne przeprowadza starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa. Natomiast prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych. W celu ich sprawnego realizowania zawierane są „porozumienia” między samorządem województwa albo wojewódzkimi biurami geodezji a starostami. Dokumentacja sporządzona w trakcie tych postępowań administracyjnych stanowi projekt scalenia lub wymiany gruntów. Niekwestionowaną wartością dodaną projektu scalenia lub wymiany gruntów jest także aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków. Proponowana zmiana doprecyzowuje w tym zakresie dotychczasowe przepisy i ogranicza wątpliwości interpretacyjne w zakresie niepobierania opłat za udostępnienie wykonawcy materiałów zasobu w przypadku prac wykonywanych w celu realizacji zadań starosty określonych nie tylko w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, ale także w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

AKTUALIZACJA: 26 października przepisy te zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że ustawa wejdzie w życie 10 listopada.

Link do artykułu:
https://geoforum.pl/news/33075/drobna-nowelizacja-prawa-geodezyjnego-z-podpisem-prezydenta?fbclid=IwAR11ww2e6ouGrk4wmDOP1sg4yFTSgCAmjMSElS0BuIg2xm3AjE9BUWwQoTc