Menu

Ułatwienia w scalaniu opublikowane w Dzienniku Ustaw

12 stycznia, 2022

W Dzienniku Ustaw (poz. 32) ukazała się ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych.

Przepisy te mają na celu przede wszystkim usprawnienie i przyśpieszenie prowadzenia postępowań scaleniowych, a także ustalenie procedury postępowania w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

Ustawa wprowadza rozwiązania prawne umożliwiające rezygnację z odczytywania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego na zebraniu uczestników, co – w ocenie autorów przepisów – przyczyni się do usprawnienia tych czynności. Wprowadzane rozwiązanie jest szczególnie oczekiwane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ze względu na możliwość ograniczenia bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Nowelizacja wprowadza ponadto obowiązek zamieszczania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz postanowienia organu wyższego stopnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędu obsługującego organ, który wydał postanowienie.

Zmiany w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów dotyczą ponadto:

• doprecyzowania czynności związanych z określaniem przebiegu granic scalenia lub wymiany gruntów (tzw. granic zewnętrznych) wykonywanych po wszczęciu postępowania przez odesłanie do przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego w zakresie określania przebiegu granic, tj. w szczególności: wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB lub ustalenia przebiegu granic,

• określenia sposobu zawiadamiania właścicieli gruntów przyległych do granic obszaru scalenia o miejscu i terminie wykonywania czynności, o których mowa powyżej (będzie to realizowane analogicznie jak w postępowaniu scaleniowym, tj. w formie obwieszczenia),

• wprowadzenia możliwości zgłaszania przez uczestników postępowania, przed okazaniem projektu scalenia lub wymiany, propozycji co do sposobu wydzielenia gruntów w zamian za grunty dotychczas posiadane, w szczególności w zakresie ich lokalizacji,

• wskazania starosty jako organu uprawnionego do występowania z wnioskiem do sądu właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych o dokonanie wpisów w KW w zakresie zmian wynikających z decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,

• określenia katalogu dokumentów załączanych do wniosku starosty,

• wprowadzenia przepisów umożliwiających wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych,

• wprowadzenia przepisów mających na celu usprawnienie procedury w zakresie ustalania stron postępowania w przypadku nieuregulowanego lub nieujawnionego stanu prawnego gruntów tworzących obszar scalenia.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, a więc 10 lutego 2022 r. Wyjątkiem są zmiany w ustawie o drogach publicznych, które zaczynają obowiązywać po 7 dniach, czyli 18 stycznia 2022 r.

W załączeniu USTAWA z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych (PDF 220 kB)