Menu

Uroczyste zakończenie scalenia gruntów wsi Zaliszcze

17 czerwca, 2015

W dniu 09 czerwca 2015 roku w miejscowości Zaliszcze położonejw powiecie parczewskim, gmina Podedwórze odbyło się uroczyste zakończenie procesu scalenia gruntów tej wsi. W projekcie brało udział 152 uczestników scalenia i realizowany był na powierzchni 1 174 ha. Od samego początku idea scalenia gruntów cieszyła się ogromnym poparciem mieszkańców którzy złożyli odpowiedni wniosek do Starosty Parczewskiego. Suma powierzchni gruntów właścicieli wnioskujących o przeprowadzenie postępowania wyniosła 90% powierzchni całej wsi.. Po przeprowadzonej w procedurze konkursowej ocenie, wniosek Starosty Parczewskiego o przyznanie pomocy finansowej uzyskał wysoką pozycję na liście rankingowej. Pozwoliło to na wydanie decyzji Marszałka Województwa o przyznaniu pomocy finansowej na jego realizację. Scalanie gruntów z natury rzeczy jest procesem bardzo pracochłonnym. Dzięki znakomitemu współdziałaniu wszystkich uczestników scalania, realizację całego projektu a więc prac scaleniowychi zagospodarowania poscaleniowego udało się wykonać w ciągu 4 lat. Scalenie gruntów jest trudnym postępowaniem, w którym istotnym elementem jest uzyskanie kompromisu pomiędzy wizjonerskim i technicznym spojrzeniem geodety projektanta a oczekiwaniami wnioskodawców, czyli właścicieli gruntów. Nie zawsze wizje projektowe geodetów pokrywają się z racjami przedstawianymi przez uczestników. Oczywiście, także w trakcie realizacji tego projektu nie uniknięto gorących dyskusji. Dziś możemy stwierdzić, ze zakończył się on ogromnym sukcesem, co także wynikało z wypowiedzi uczestników tego postępowania.

Pięknym podsumowaniem i oceną tego projektu było spotkanie w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy wsi, wykonawcy oraz zaproszeni przez nich goście. Między innymi wśród nich byli panowie: dyrektor Jerzy Kozłowski i Waldemar Władziński – reprezentujący Departament Gospodarki Ziemią, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Bronisław Ścigaj – Geodeta Województwa Lubelskiego a także Przemysław Zaleski – Dyrektor Wojewódzkiego Biur Geodezji w Lublinie.

Starosta Parczewski, pan Jerzy Maśluch w swym wystąpieniu podkreślił, iż uzyskane efekty  polegające na modernizacji szeroko pojętej infrastruktury takie jak: poprawiony układ działek i ich rozłóg, zmodernizowana sieć dróg, przebudowane drogi, poprawione parametry techniczne melioracji szczegółowej, zaktualizowana ewidencja gruntów, umożliwi przyszły szybki rozwój wsi Zaliszcze. Osiągnięte w projekcie cele to miedzy innymi:

  • zaprojektowanie poszerzenia 20 km istniejących dróg gminnych,
  • zaprojektowanie ponad 2.5 km nowych dróg gminnych, które łącznie z drogami istniejącymi zapewniają dojazd wszystkim wydzielonym w wyniku scalenia gruntów działkom,
  • opracowanie rozmieszczenia nowego bardziej funkcjonalnego układu przestrzennego działek rolnych, poprawienie rozłogu gruntów przybliżającego położenie działek w stosunku do siedlisk,
  • zmniejszenie liczby działek o ok. 20%,
  • zwiększenie o ponad 23% średniej powierzchni działek,
  • przebudowano 2.37 km dróg asfaltowych,
  • przebudowano 3.32 km dróg z kruszywa,
  • przebudowano 9.84 km dróg na podłożu żwirowym,
  • poprawiono parametry techniczne rowów melioracji szczegółowej na długości ok. 23 km,
  • wybudowano 56 przepustów na rowach melioracji szczegółowej,

Mamy nadzieję, a właściwie już wiemy, że dobry przykład z realizacji tego projektu pobudzi inicjatywę wsi sąsiednich do wszczęcia starań o przeprowadzenie scalenia gruntów czego sobie i Powiatowi Parczewskiemu życzymy.

Projekt o całkowitej wartości 6 838 064 złotych realizowano w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.