Menu

W dniu 15 września 2021 r. zakończyły się Konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 (n+3). Jednostki Geodezji Urządzeniowo- Rolnej przedstawiły swoje uwagi do projektu PS WPR w zakresie interwencji – scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym.

5 października, 2021

Interwencja przyczyni się do poprawy rozłogu gruntów, a w konsekwencji – do poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa poprzez realizację inwestycji polegających na budowie lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz urządzeń wodnych zwiększających retencję.
Kryteria wyboru mogą dotyczyć w szczególności: a) Inwestycji przyczyniających się do zwiększenia retencji wodnej na gruntach rolnych (mała retencja wodna w tym tworzenie lub odtworzenie śródpolnych oczek wodnych i mokradeł czy małych zbiorników wodnych) b) Inwestycji zawierających rozwiązania ukierunkowane na ochronę przyrody i ochronę środowiska (zachowanie zadarnionych skarp oraz zachowanie lub wyznaczanie pasów ochronnych o charakterze zakrzewień  lub zadrzewień śródpolnych, wyznaczenie granicy polno-leśnej czy strefy buforowej). Obecnie procedowane projekty przepisów UE obligują kraje członkowskie do przekazania krajowych planów strategicznych do Komisji Europejskiej najpóźniej 1 stycznia 2022 roku