Menu

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie zmieniło nazwę na Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie.

28 lutego, 2023

Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że Uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 lutego 2023 roku od dnia podjęcia uchwały jesteśmy Wojewódzkim Biurem Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie w skrócie WBGiUTR w Lublinie. W związku z powyższym mam nadzieję, że przez zmianę nazwy zmieni się również postrzeganie jednostki zgodnie ze specyfiką działalności w której scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym czyli urządzanie terenów rolnych w zakresie gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami odgrywa kluczową rolę. Poniżej przedstawiam szersze uzasadnienie tej kwestii:

Obowiązujący obecnie Statut Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie został nadany uchwałą Nr XIX/328/202O Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Biuru Geodezji w Lublinie.

Proponowana zmiana statutu polegająca na zmianie nazwy jednostki z „Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie” na ‘Wojewódzkie Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie” wynika z zakres obowiązków jednostki oraz wykonywanych przez nią zadań określonych szczegółowo w § 5 Statutu. Przedkładany projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie podyktowany jest potrzebą dostosowania nazwy jednostki do charakteru jej działalności, w której większość prac realizowanych przez jednostkę to prace geodezyjno- urządzeniowo- rolne, których celem jest urządzanie terenów rolnych w zakresie gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami. Do prac związanych z urządzaniem terenów rolnych zaliczają się główne i strategiczne działania jednostki jakimi jest realizacja i koordynacja scaleń gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym. Oprócz tego prace dotyczące urządzania terenów rolnych w zakresie gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami stanowią obszerną ilość zadań wykonywanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie na rzecz Województwa Lubelskiego, jak i innych jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie zawartych porozumień.

W minionym okresie wojewódzkie jednostki geodezji urządzeniowo-rolnej, do których zalicza się również Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie przyjmowały różne nazwy, które w mniejszy lub większy sposób oddawały charakter wykonywanej przez te jednostki działalności, takie jak: Wojewódzkie Zarządy Urządzeń Rolnych, Wojewódzkie Biura Geodezji i Urządzeń Terenów Rolnych, Wojewódzkie Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych, Wojewódzkie Biura Geodezji i Terenów Rolnych. Charakter działalności współczesnych wojewódzkich jednostek geodezji urządzeniowo-rolnej wynika z regulacji prawnych jak ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o scalaniu i wymianie gruntów, ustawa o samorządzie województwa oraz zadań jakie te jednostki wykonują dla poszczególnych samorządów województw.

Główne zadania współczesnych wojewódzkich jednostek geodezji urządzeniowo-rolnej to scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym, które w głównej mierze polegają na urządzaniu terenów rolnych w zakresie gospodarowania przestrzenią I nieruchomościami i inne prace urządzeniowo-rolne. W celu podnoszenia w tym zakresie kwalifikacji pracowników wojewódzkich jednostek geodezji urządzeniowo-rolnej, Uniwersytet im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Politechnika Warszawska pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiły studia podyplomowe o nazwie „Rozwój obszarów wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami oraz geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych”.

W 2023 roku będziemy obchodzili jubileusz 100–lecia ustawy o scalaniu gruntów oraz jubileusz 105–lecia powołania do życia Urzędów Ziemskich. Urzędy Ziemskie możemy uważać za podmioty, które dały początek obecnie funkcjonującym wojewódzkim jednostkom geodezji urządzeniowo-rolnej, których głównym i strategicznym działaniem w całym okresie istnienia jest realizacja scaleń gruntów, dlatego rok 2023 jest odpowiedni na uporządkowanie spraw związanych z funkcjonowaniem wojewódzkich jednostek geodezji urządzeniowo-rolnej.

Obecna nazwa jednostki tj. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie, została nadana uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego w 2010 roku, z chwilą przekształcenia zakładu budżetowego Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie w jednostkę budżetową Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie, jednakże biorąc po uwagę powyższą argumentację, w celu właściwego postrzegania jednostki proponuje się zmianę jej nazwy na Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie.

W załączeniu fotorelacja: