Menu

Zakończono kolejne scalenie gruntów w gm. Cyców

6 sierpnia, 2015

6 sierpnia 2015 r.

W dniu 19 czerwca 2015 r. w miejscowości Kopina (gm. Cyców) odbyło się uroczyste zakończenie oraz podsumowanie wyników scalenia gruntów przeprowadzonego na obiekcie Szczupak, Ostrówek Podyski (gm. Cyców, powiat łęczyński).W uroczystościach wzięli udział uczestnicy scalenia wsi Szczupak i Ostrówek Podyski, przedstawiciele władz samorządowych Gminy, Powiatu, Województwa, Wojewoda Lubelski, Geodeta Województwa, wykonawcy prac scaleniowych – Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie oraz wykonawcy zagospodarowania poscaleniowego.Prace scaleniowe na obiekcie Szczupak, Ostrówek Podyski zrealizowano w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego programem PROW na lata 2007-2013.Prace scaleniowe rozpoczęto w 2011 roku obejmując obszar dwóch wsi o powierzchni 738 ha. Projekt scalenia gruntów zakończono w 2013 r. i zatwierdzono prawomocną Decyzją Starosty Łęczyńskiego Nr. GKN 6017-1/2011 z dnia 28.10.2013 r. W wyniku przeprowadzonego procesu, jakim jest scalenie gruntów miejscowi rolnicy uzyskali lepsze warunki gospodarowania. Ogółem zmniejszono liczbę działek z 477 przed scaleniem do 420 po scaleniu. Poprawiono strukturę obszarową wsi poprzez powiększenie gospodarstw rolnych, wydzielenie odrębnych działek, zniesienie współwłasności. Sporządzono nową dokumentację do założenia Ksiąg Wieczystych. Przebieg granic nieruchomości dostosowano do systemu urządzeń melioracji wodnych, równocześnie zapewniając dojazd do drogi publicznej wszystkim działkom ewidencyjnym. Mieszkańcy wsi Szczupak i Ostrówek Podyski przystępując do scalania bez obaw „przekazali” geodecie swój warsztat pracy i aktywnie z nim współdziałali – co przyniosło pozytywne rezultaty. W podsumowaniu uczestnicy stwierdzili, że to dzięki scaleniom gruntów uzyskali lepsze warunki prowadzenia swej działalności. Jednym z najbardziej zauważalnych efektów scalenia było urządzenie dróg rolniczych. W ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie scaleniowym wykonano:

  • poprawę parametrów melioracji szczegółowych:
  • odmulono 11,39 km rowów melioracyjnych i oczyszczono przepusty;
  • wykonano 15 nowych przepustów pod zjazdami na działki;
  • budowę dróg:
  • wykonano 4 odcinki dróg o długości 5,78 km;
  • dokonano remontu 12 przepustów pod drogami;
  • przebudowę dróg:
  • wykonano przebudowy 18 odcinków dróg o długości 12,11 km;
  • dokonano remontu 15 przepustów pod drogami przebudowanymi.

 

Do urządzenia dróg zastosowano różne technologie, między innymi wykonano drogi o nawierzchni tłuczniowej. Jak zauważyli mieszkańcy polepszyło to układ komunikacyjny oraz komunikację między wioskową i tym samym zmniejszyło nakłady finansowe ponoszone przez rolników w gospodarowaniu.Na zakończenie uroczystości podsumowującej wyniki prac scaleniowych uczestnicy scalenia bardzo pozytywnie wypowiedzieli się na temat osiągniętych efektów stwierdzając, iż przeprowadzony proces scalenia uporządkował przestrzeń rolniczą ich wsi, uregulował stany prawne działek oraz ustalił zgodnie z użytkowaniem granice w terenach zabudowanych.Obecnie w nowym programie PROW na lata 2014-2020 również przewiduje się finansowanie scaleń gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym. Mimo braku rozporządzeń wykonawczych nowego Programu, starostowie na wniosek rolników już wydają postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego.Dzisiaj mieszkańcy wsi – nie tylko wspomnianego Szczupaka i Ostrówka Podyskiego – w procesie scalenia gruntów widzą szanse kompleksowego rozwoju swych miejscowości.A scalenie gruntów jest jednym z narzędzi umożliwiających stworzenie warunków pod przyszły rozwój obszarów wiejskich.

gallery gallery gallery