Menu

Zebrania informacyjne

17 czerwca, 2015

Pierwsze miesiące 2015 roku potwierdziły utrzymujące się duże zainteresowanie mieszkańców wsi pracami scaleniowymi w naszym województwie. W tym czasie pracownicy Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie uczestniczyli w wielu spotkaniach wiejskich. Zebrania informacyjne odbyły się w miejscowościach Prehoryłe gmina Mircze, Pawłówka i Siemierz gmina Rachanie, Siennicy Różanej, Żdżanne – gmina Siennica Różana,  Woroblin – gmina Janów Podlaski, Żeszczynka – gmina Sosnówka, Dubice – gmina Wisznice, Biskupie, Dragany, Zabłocie – gmina Wysokie.  Na tych spotkaniach mówiliśmy o celach scalenia jak również o sposobie wszczęcia i realizacji tego postępowania. Często podstawą ożywionej dyskusji były wnioski z wstępnej analizy potrzeb scaleniowych konkretnej miejscowości.

Duża liczba wsi znajdujących się w Programie Prac Scaleniowych Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, oraz wciąż zgłaszające się nowe miejscowości świadczą

o ogromnej potrzebie mieszkańców wsi w zakresie poprawy struktury obszarowej gruntów rolnych i leśnych, modernizacji istniejącej infrastruktury. W nowym okresie programowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020, scalenia gruntów będą realizowane jako operacje w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”. Nazwa poddziałania odzwierciedla istotę i obecny kierunek dzisiejszych scaleń czyli modernizację szeroko pojętej infrastruktury rolniczej. Tak rozumiane scalenia gruntów gdzie obok klasycznych scaleń jest również budowa

i przebudowa dróg, poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji szczegółowych, rekultywacja gruntów, cieszą się dużym poparciem mieszkańców wsi. Mieszkańcy w tym działaniu widzą szanse kompleksowego rozwoju swych miejscowości.