Informacje ogólne

Office

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną. Przyjętą Statutem skróconą nazwą Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie jest WBG w Lublinie.

Nadzór nad działalnością WBG w Lublinie sprawuje Zarząd Województwa Lubelskiego, zaś nadzór merytoryczny sprawuje Geodeta Województwa Lubelskiego, działający w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego. Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie kieruje jednoosobowo Dyrektor. 

Siedzibą Wojewódzkiego Biura Geodezji jest miasto Lublin. W skład jednostki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Pracownia Terenowa w Białej Podlaskiej 
  2. Pracownia Terenowa w Chełmie
  3. Pracownia Terenowa w Lublinie
  4. Pracownia Terenowa w Zamościu
  5. Dział Administracyjno-Gospodarczy
  6. Dział Finansowo-Księgowy
  7. Dział Organizacyjno-Kadrowy
  8. Dział Zarządzania i Nadzoru Technicznego

Zadania Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie

1. WBG wykonuje i koordynuje prace scaleniowo-wymienne na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
2. WBG wykonuje prace związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i geodezyjno-prawnej niezbędnej do:
1) przekazania Województvvu mienia Skarbu Państwa służącego realizacji zadań
Województwa, wtym nieruchomości drogowych;
2) realizacji inwestycji drogowych dróg wojewódzkich, inwestycji melioracji
wodnych i urządzeń melioracji wodnych,
3) ustalenia linii brzegów wód granicznych oraz wód śródlądowych.
   3. WBG wykonuje wszelkie czynności geodezyjno-kartograficzne, geodezyjno-prawne,
   projektowe przy podzialach nieruchomości i ustalaniu granic nieruchomosci stanowiących
   mienie Województwa wraz z dokumentacją do ujawnienia wykonanych czynności
   w księgach wieczystych, w tym nieruchomości drogowych lub nabywanych pod drogi oraz
   nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, służących realizacji zadań
   Województwa.
   4. WBG wykonuje gleboznawczą klasyfikację gruntów przy wykonywaniu prac geodezyjno-
   urządzeniowych w związku z przekształceniem powierzchniowej struktury nieruchomości
   gruntowych oraz w przypadku wykonania melioracji wodnych.
   5. WBG wykonuje prace geodezyjne, kartograficzne, geodezyjno-urządzeniowo-rolne
   i projektowe, wynikające z zawartych porozumień Samorządu Województwa
   z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.
   6. WBG wykonuje inne zadania zlecone odrębnymi decyzjami Zarządu Województwa
   Lubelskiego.
   7. WBG może wykonywać zadania wymienione w ust.1-6 z udziałem podwykonawców,
   posiadających stosowne uprawnienia zawodowe.


WBG w Lublinie działa wg Statutu.