Informacje ogólne

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną. Przyjętą Statutem skróconą nazwą Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie jest WBG w Lublinie.

Nadzór nad działalnością WBG w Lublinie sprawuje Zarząd Województwa Lubelskiego, zaś nadzór merytoryczny sprawuje Geodeta Województwa Lubelskiego, działający w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego. Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie kieruje jednoosobowo Dyrektor. 

Siedzibą Wojewódzkiego Biura Geodezji jest miasto Lublin. W skład jednostki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Pracownia Terenowa w Białej Podlaskiej 
 • Pracownia Terenowa w Chełmie
 • Pracownia Terenowa w Lublinie
 • Pracownia Terenowa w Zamościu
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy
 • Dział Finansowo-Księgowy
 • Dział Organizacyjno-Kadrowy
 • Dział Zarządzania i Nadzoru Technicznego

 

Zadania Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie

 1. WBG wykonuje i koordynuje prace scaleniowo-wymienne na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
 2. WBG wykonuje prace związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i geodezyjno-prawnej niezbędnej do:
  1) przekazania Województvvu mienia Skarbu Państwa służącego realizacji zadań
  Województwa, wtym nieruchomości drogowych;
  2) realizacji inwestycji drogowych dróg wojewódzkich, inwestycji melioracji
  wodnych i urządzeń melioracji wodnych,
  3) ustalenia linii brzegów wód granicznych oraz wód śródlądowych.
 3. WBG wykonuje wszelkie czynności geodezyjno-kartograficzne, geodezyjno-prawne, projektowe przy podzialach nieruchomości i ustalaniu granic nieruchomosci stanowiących mienie Województwa wraz z dokumentacją do ujawnienia wykonanych czynności w księgach wieczystych, w tym nieruchomości drogowych lub nabywanych pod drogi oraz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, służących realizacji zadań Województwa.
 4. WBG wykonuje gleboznawczą klasyfikację gruntów przy wykonywaniu prac geodezyjno-urządzeniowych w związku z przekształceniem powierzchniowej struktury nieruchomości gruntowych oraz w przypadku wykonania melioracji wodnych.
 5. WBG wykonuje prace geodezyjne, kartograficzne, geodezyjno-urządzeniowo-rolne i projektowe, wynikające z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.
 6. WBG wykonuje inne zadania zlecone odrębnymi decyzjami Zarządu Województwa Lubelskiego.
 7. WBG może wykonywać zadania wymienione w ust.1-6 z udziałem podwykonawców, posiadających stosowne uprawnienia zawodowe.

WBG w Lublinie działa wg Statutu.