Informacje ogólne

Office

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną. Przyjętą Statutem skróconą nazwą Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie jest WBG w Lublinie.

Nadzór nad działalnością WBG w Lublinie sprawuje Zarząd Województwa Lubelskiego, zaś nadzór merytoryczny sprawuje Geodeta Województwa Lubelskiego, działający w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego. Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie kieruje jednoosobowo Dyrektor. 

Siedzibą Wojewódzkiego Biura Geodezji jest miasto Lublin. W skład jednostki wchodzą następujące pracownie terenowe:

Pracownia Terenowa w Białej Podlaskiej 
Pracownia Terenowa w Chełmie
Pracownia Terenowa w Hrubieszowie
Pracownia Terenowa w Krasnymstawie
Pracownia Terenowa w Lublinie
Pracownia Terenowa we Włodawie
Pracownia Terenowa w Zamościu

Do kluczowych zadań WBG w Lublinie należy:

  1. wykonywanie i koordynacja prac scaleniowo-wymiennych;
  2. realizacja prac i sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, geodezyjno-prawnej oraz projektowej przy podziałach nieruchomości i ustalaniu granic nieruchomości;
  3. gleboznawcza klasyfikacja gruntów;
  4. realizacja innych zadań zleconych odrębnymi decyzjami Zarządu Województwa   Lubelskiego.

Szczegółowy zakres wykonywanych prac określa Statut Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.